Biuro Księgowo Podatkowe Krystyna Bratos

Jeśli "papierologia" to nie Twoja mocna strona - pomogę

W czym mogę Ci pomóc:

 • Pełna księgowość
 • PKPiR
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Rozliczenie VAT
 • Kadry i Płace
A dlaczego warto wybrać nasze biuro?
 • w ciągu roku gwarantujemy Państwu niezmienność opłat za usługi
 • posiadamy "Certyfikat Księgowego Nr 13816/2006 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministra Finansów"
 • reprezentujemy Państwa przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • ponosimy pełną odpowiedzialność ze ewentualne błędne interpretacje przepisów podatkowych (posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności OC)
 • sporządzimy bezpłatnie roczne rozliczenie podatkowe
 • gwaratnujemy miłą i przyjazną atmosferę współpracy

Będziesz mógł odetchnąć z ulgą i zająć się zarabianiem

Biuro oferuje usługi dla:

I. Podmiotów gospodarczych

   Mikro, małych i średnich przedsiębiorców rozliczający się na podstawie „Podatkowej księgi przychodów i rozchodów” usługi zakresie:

* bieżącej ewidencji operacji gospodarczych;

* prowadzenia ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;

* miesięcznego naliczanie podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych (PPE);

* miesięcznego naliczania podatku dochodowego (PIT);

* prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);

* sporządzania i rozliczenia deklaracji i w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);

* sporządzania rozliczenia rocznego;

* na bieżąco udzielania porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;

* przygotowania zeznania rocznego: PIT28, PIT37, PIT36, PIT36L, PIT38 wraz z załącznikami.

 

   Przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość), oferujemy usługi świadczone w biurze księgowo-podatkowym jak i w siedzibie przedsiębiorcy w zakresie:

* przygotowania indywidualnej polityki rachunkowości;

* opracowania zakładowego planu kont;

* bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych;

* miesięcznego naliczania zaliczek na podatek dochodowy;

* sporządzania deklaracji i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT lub PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);

* prowadzenia ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;

* sporządzania bilansu, rachunku wyników, przepływów środków pieniężnych, zestawienia zmian w funduszach oraz informacje dodatkowe;

* opracowania okresowych sprawozdań dla GUS i NBP;

* przygotowania niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.

 

   Dla klientów chcących korzystać z usług w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych, oferujemy:

* sporządzanie list płac;

* sporządzanie:

 ** naliczania zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych PIT-4R;

 ** rocznej deklaracji PIT-4R;

 ** informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11;

 ** dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych: imiennych raportów oraz zbiorczych deklaracji miesięcznych wniosków o uzyskanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego – prowadzonej w systemie komputerowym za pomocą programu „Płatnik”.

 

   Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

* doradztwa i pomocy w kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,

* opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków,

* pomoc w planowaniu i kalkulacji opłacalności produkcji lub świadczonych usług,

* oceny efektywności ekonomicznej projektów,

* analizy ekonomicznej,

* opracowania wniosków o udzielenie pomocy z odpowiednich funduszy,

* opracowania wniosków kredytowych,

* opracowania biznesplanów,

* rozliczania otrzymanej pomocy finansowej,

* opracowania wniosków do Ministerstwa Finansów o interpretację indywidualną – ORN-IN,

* odbiór dokumentów od klientów.  

   II. Klientom indywidualnym biuro oferuje:

* Osobom pracującym zawodowo – rozliczenia roczne podatku dochodowego (PIT);

*Rolnikom indywidualnym rozliczającym się z podatku od towarów i usług (VAT):

    * prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT);

    * sporządzania i rozliczania deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);

* Sporządzanie wniosków o zwrot VAT od materiałów budowlanych.

 • Pełna księgowość od 450 zł. netto
 • PKPiR z VAT od 150 zł. netto
 • KPiR bez VAT od 120 zł. netto
 • Ryczałt ewidencjonowany z VAT od 130 zł. netto
 • Ryczałt ewidencjonowany bez VAT od 100 zł. netto
 • Rozliczenie VAT dla rolników indywidualnych od 50 zł. netto
 • Kadry i płace 30 zł. od osoby

 

* Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu świadczonej usługi oraz ilości dokumentów.

* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego.

Ważne informacje:

Podatek dochodowy dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych.

okres obowiązywania:  

od  1.01.2009 do  31.12.2014

Skala podatkowa w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

Ponad

do

 

 85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

 85.528

 

 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej - 3.091 zł). Kwota wolna od podatku w 2010 r., w 2011 r., 2012 r., 2013 r. i 2014 r. jest taka sama jak w 2009 r.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

okres obowiązywania:  

od  1.01.2014 do  31.12.2014

 Wyszczególnienie

2014 r.

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT

 150.000 zł 

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.068.000 zł  (1.200.000 euro)

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

190.000 zł  (45.000 euro) 

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

 50.000 zł 

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

 160.000 zł 

Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.

 

Informacje dotyczące ZUS:

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców

 

okres obowiązywania:  

od  1.01.2013

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wynosi - 1.600 zł (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026), natomiast w 2014 r. wyniesie - 1.680 zł (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres

 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.  1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł)

480,00

504,00

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

31.12.2013 r.

(zł)

31.12.2014 r.

(zł)

emerytalne

19,52

93,70

98,38

rentowe

8,00

38,40

40,32

chorobowe

2,45

11,76

12,35

wypadkowe

x*)

x*)

x*)

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 r. wyniosło  - 3.877,50 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 37).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres

 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

 2.908,13

Stawka %

9

Kwota (zł)

261,73

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

225,38

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2013 r. jest to kwota 3.713 zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 1018), natomiast w 2014 r. jest to kwota 3.746 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 1028).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

Okres

1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.  1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. 

Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)

 2.227,80  2.247,60

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. (zł)

 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. (zł)

emerytalne

19,52

434,87

438,73

rentowe

8,00

178,22

179,81

chorobowe

2,45

54,58

55,07

wypadkowe

x*)

x*)

x*)

Uwaga*):Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Zobacz:Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 r. wyniosło  - 3.877,50 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 37).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres

 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

 2.908,13

Stawka %

9

Kwota (zł)

261,73

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

225,38

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

Okres

1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. (zł)

 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. (zł)

Stawka 2,45%

54,58

55,07

 

Informacje dotyczące Rachunkowości.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

okres obowiązywania:  

od  1.01.2014 do  31.12.2014

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 1.200.000 euro x 4,2163 zł/euro = 5.059.560 zł

Kurs euro

4,2163 zł/euro, zgodnie z tabelą NBP z 30 września 2013 r., nr 189/A/NBP/2013

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 2,

2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - art. 24a ust. 4 (dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich).

 

Ważny link: WWW.wskazniki.gofin.pl

Biuro Księgowo Podatkowe Krystyna Bratos

Nr telefonu: 609774347

E-mail: kontakt@kb-biuro.pl

Hetmańska 14/58, 20-553 Lublin                      

Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin

Wysokie Ul. Rynek Jabłonowskich 7

 


Krystyna Bratos ul. Hetmańska 14/58 20-553 Lublin

Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin